درس‌های موجود

یکی از مشاغل مربوط به صنعت پوشاک است که وظایف کار با انواع ماشین دوخت،استفاده از انواع اتو،انتخاب پارچه،رسم انواع الگو،انتقال الگو روی پارچه،دوخت های اولیه خیاطی ودوخت انواع لباسنازک دوز زنانه را دربر میگیرد در ضمن این شغل با مشاغل شخصی دوز لباس زنانه ،پارچه فروش،بنگاه های تولید لباس کلان در ارتباط است.