Available courses

یکی از مشاغل مربوط به صنعت پوشاک است که وظایف کار با انواع ماشین دوخت،استفاده از انواع اتو،انتخاب پارچه،رسم انواع الگو،انتقال الگو روی پارچه،دوخت های اولیه خیاطی ودوخت انواع لباسنازک دوز زنانه را دربر میگیرد در ضمن این شغل با مشاغل شخصی دوز لباس زنانه ،پارچه فروش،بنگاه های تولید لباس کلان در ارتباط است.