جدول شهریه مصوب سازمان -ابلاغ مربیان -مشخصات آموزشگاه مجازی

  1. جدول شهریه رشته 

  1. دستورالعمل نحوه ایجاد آموزشهای مجازی

  1. ابلاغ مدیر و مربیان آموزشگاه 
  2. مشخصات آموزشگاه 

آخرین تغییر: جمعه، 25 خرداد 1397، 11:27 صبح